Thông Báo Trang Blog Mới của Radio Chân Trời Mới

04/10/2011

Advertisements

Chương Trình Phát Thanh Tháng 9/2011

30/09/2011

Thứ Sáu, ngày 30/09/2011

Thứ Năm ngày 29/09/2011

Thứ Tư ngày 28/09/2011

Thứ Ba ngày 27/09/2011

Thứ Hai ngày 26/09/2011

Chủ Nhật, ngày 25/09/2011

Thứ Bảy, ngày 24/09/2011

Thứ Sáu, ngày 23/09/2011

Thứ Năm, ngày 22/09/2011

Thứ Tư ngày 21/09/2011

Thứ Ba ngày 20/09/2011

Thứ Hai ngày 19/09/2011

Chủ Nhật ngày 18/09/2011

Thứ Bảy ngày 17/09/2011

Thứ Sáu ngày 16/09/2011

Thứ Năm ngày 15/09/2011

Thứ Tư ngày 14/09/2011

Thứ Ba ngày 13/09/2011

Thứ Hai ngày 12/09/2011

Chủ Nhật ngày 11/09/2011

Thứ Bảy ngày 10/09/2011

Thứ Sáu ngày 09/09/2011

Thứ Năm ngày 08/09/2011

Thứ Tư ngày 07/09/2011

Thứ Ba ngày 06/09/2011

Thứ Hai ngày 05/09/2011

Chủ Nhật ngày 04/09/2011

Thứ Bảy ngày 03/09/2011

Thứ Sáu ngày 02/09/2011

Thứ Năm ngày 01/09/2011


Chương Trình Phát Thanh Tháng 8/2011

31/08/2011

Thứ Tư ngày 31/08/2011

Thứ Ba ngày 30/08/2011

Thứ  Hai ngày 29/08/2011

Chủ Nhật ngày 28/08/2011

Thứ Bảy ngày 27/08/2011

Thứ Sáu ngày 26/08/2011

Thứ Năm, ngày 25/08/2011

Thứ Tư, ngày 24/08/2011

Thứ Ba, ngày 23/08/2011

Thứ Hai, ngày 22/08/2011

Chủ Nhật, ngày 21/08/2011

Thứ Bảy, ngày 20/08/2011

Thứ  Sáu ngày 19/08/2011

Thứ  Năm, ngày 18/08/2011

Thứ Tư, ngày 17/08/2011

Thứ Ba, ngày 16/08/2011

Thứ Hai, ngày 15/08/2011

Chủ Nhật, ngày 14/08/2011

Thứ Bảy, ngày 13/08/2011

Thứ Sáu, ngày 12/08/2011

Thứ Năm, ngày 11/08/2011

Thứ Tư, ngày 10/08/2011

Thứ Ba, ngày 09/08/2011

Thứ Hai, ngày 08/08/2011

Chủ Nhật, ngày 07/08/2011

Thứ Bảy, ngày 06/08/2011

Thứ Sáu, ngày 05/08/2011

Thứ Năm, ngày 04/08/2011

Thứ Tư, ngày 03/08/2011

Thứ Ba, ngày 02/08/2011

Thứ Hai, ngày 01/08/2011


Chương Trình Phát Thanh Tháng 7/2011

09/07/2011

Chủ Nhật, ngày 31/07/2011

Thứ Bảy, ngày 30/07/2011

Thứ Sáu, ngày 29/07/2011

Thứ Năm, ngày 28/07/2011

Thứ Tư, ngày 27/07/2011

Thứ Ba, ngày 26/07/2011

Thứ Hai, ngày 25/07/2011

Chủ Nhật, ngày 24/07/2011

Thứ Bảy, ngày 23/07/2011

Thứ Sáu, ngày 22/07/2011

Thứ Năm, ngày 21/07/2011

Thứ Tư, ngày 20/07/2011

Thứ Ba, ngày 19/07/2011

Thứ Hai, ngày 18/07/2011

Chủ Nhật, ngày 17/07/2011

Thứ Bảy, ngày 16/07/2011

Thứ Sáu, ngày 15/07/2011

Thứ Năm, ngày 14/07/2011

Thứ Tư, ngày 13/07/2011

Thứ Ba, ngày 12/07/2011

 

Thứ Hai, ngày 11/07/2011

 

 

Chủ Nhật, ngày 10/07/2011

 

 

Thứ Bảy, ngày 09/07/2011

 

Thứ Sáu, ngày 08/07/2011

Thứ Năm, ngày 07/07/2011

Thứ Tư, ngày 06/07/2011

Thứ Ba, ngày 05/07/2011

Thứ Hai, ngày 04/07/2011

Chủ Nhật, ngày 03/07/2011

Thứ Bảy, ngày 02/07/2011

Thứ Sáu, ngày 01/07/2011


Chương Trình Phát Thanh Tháng 6/2011

30/06/2011

Thứ Năm, ngày 30/06/2011

Thứ Tư, ngày 29/06/2011

Thứ Ba, ngày 28/06/2011

Thứ Hai, ngày 20/06/2011

Chủ Nhật, ngày 26/06/2011

Thứ Bảy, ngày 25/06/2011

Thứ Sáu, ngày 24/06/2011

Thứ Năm, ngày 23/06/2011

Thứ Tư, ngày 22/06/2011

Thứ Ba, ngày 21/06/2011

Thứ Hai, ngày 20/06/2011

Chủ Nhật, ngày 19/06/2011

Thứ Bảy, ngày 18/06/2011

Thứ Sáu, ngày 17/06/2011

Thứ Năm, ngày 16/06/2011

Thứ Tư, ngày 15/06/2011

Thứ Ba, ngày 14/06/2011

Thứ Hai, ngày 13/06/2011

Chủ Nhật, ngày 12/06/2011

Thứ Bảy, ngày 11/06/2011

Thứ Sáu, ngày 10/06/2011

Thứ Năm, ngày 09/06/2011

Thứ Tư, ngày 08/06/2011

Thứ Ba, ngày 7/06/2011

Thứ Hai, ngày 6/06/2011

Chủ Nhật, ngày 5/06/2011

Thứ Bảy, ngày 4/06/2011

Thứ Sáu, ngày 3/06/2011

Thứ Năm, ngày 2/06/2011

Thứ Tư, ngày 1/06/2011


Chương Trình Phát Thanh Tháng 5/2011

31/05/2011

Thứ Ba, ngày 31/05/2011

Thứ Hai, ngày 30/05/2011

Chủ Nhật, ngày 29/05/2011

Thứ Bảy, ngày 28/05/2011

Thứ Sáu, ngày 27/05/2011

Thứ Năm, ngày 26/05/2011

Thứ Tư, ngày 25/05/2011

Thứ Ba, ngày 24/05/2011

Thứ Hai, ngày 23/05/2011

Chủ Nhật, ngày 22/05/2011

Thứ Bảy, ngày 21/05/2011

Thứ Sáu, ngày 20/05/2011

Thứ Năm, ngày 19/05/2011

Thứ Tư, ngày 18/05/2011

Thứ Ba, ngày 17/05/2011

Thứ Hai, ngày 16/05/2011

Chủ Nhật, ngày 15/05/2011

Thứ Bảy, ngày 14/05/2011

Thứ Sáu, ngày 13/05/2011

Thứ Năm, ngày 12/05/2011

Thứ Tư, ngày 11/05/2011

Thứ Ba, ngày 10/05/2011

Thứ Hai, ngày 09/05/2011

Chủ Nhật, ngày 08/05/2011

Thứ Bảy, ngày 07/05/2011

Thứ Sáu, ngày 06/05/2011

Thứ Năm, ngày 05/05/2011

Thứ Tư, ngày 04/05/2011

Thứ Ba, ngày 03/05/2011

Thứ Hai, ngày 02/05/2011

Chủ Nhật, ngày 01/05/2011


Chương trình phát thanh tháng 4/2011

30/04/2011

Thứ Bảy, ngày 30/04/2011

Thứ Sáu, ngày 29/04/2011

Thứ Năm, ngày 28/04/2011

Thứ Tư, ngày 27/04/2011

Thứ Ba, ngày 26/04/2011

Thứ Hai, ngày 25/04/2011

Chủ Nhật, ngày 24/04/2011

Thứ Bảy, ngày 23/04/2011

Thứ Sáu, ngày 22/04/2011

Thứ Năm, ngày 21/04/2011

Thứ Tư, ngày 20/04/2011

Thứ Ba, ngày 19/04/2011

Thứ Hai, ngày 18/04/2011

Chủ Nhật, ngày 17/04/2011

Thứ Bảy, ngày 16/04/2011

Thứ Sáu, ngày 15/04/2011

Thứ Năm, ngày 14/04/2011

Thứ Tư, ngày 13/04/2011

Thứ Ba, ngày 12/04/2011

Thứ Hai, ngày 11/04/2011

Chủ Nhật, ngày 10/04/2011

Thứ Bảy, ngày 09/04/2011

Thứ Sáu, ngày 08/04/2011

Thứ Năm, ngày 07/04/2011

Thứ Tư, ngày 06/04/2011

Thứ Ba, ngày 05/04/2011

Thứ Hai, ngày 04/04/2011

Thứ Hai, ngày 04/04/2011

Chủ Nhật, ngày 03/04/2011

Thứ Bảy, ngày 02/04/2011

Thứ Sáu, ngày 01/04/2011